Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 13.10.2017 r.

13th October 2017 by Admin

 

ZMM MAXPOL Sp z o.o. realizując projekt „ Wzmacnianie konkurencyjności firmy ZMM MAXPOL poprzez wzornictwo”  ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”
w ramach I Osi priorytetowej : „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

W związku z powyższym ZMM MAXPOL  zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej rozumianej jako raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego.

 Niniejsze postępowanie przeprowadza się zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

…..

 

Całość w załączniku

Copyright    ZMM-MAXPOL

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 13.10.2017 r.

13th October 2017 by Admin

 

ZMM MAXPOL Sp z o.o. realizując projekt „ Wzmacnianie konkurencyjności firmy ZMM MAXPOL poprzez wzornictwo”  ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”
w ramach I Osi priorytetowej : „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

W związku z powyższym ZMM MAXPOL  zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej rozumianej jako raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego.

 Niniejsze postępowanie przeprowadza się zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

…..

 

Całość w załączniku