ZASADY REKRUTACJI W ZMM MAXPOL

1. Oferty pracy publikowane są za pośrednictwem internetu na stronach ZMM MAXPOL oraz Powiatowego Urzędu Pracy.
    W uzasadnionych przypadkach także w uczelnianych Biurach Karier.
2. Ogłoszenia o pracę szczegółowo definiują wymagania wobec kandydatów.
3. Dokumenty aplikacyjne składa się osobiście, listownie, za pośrednictwem adresu e-mail: praca@zmm-maxpol.pl
    lub przez przycisk APLIKUJ po lewej stronie.
4. Za datę dostarczenia dokumentów aplikacyjnych uznaje się datę ich wpływu do ZMM MAXPOL.
5. Komisja Rekrutacyjna składa się z trzech osób : pracownika Działu Kadr, Właściciela ZMM MAXPOL Andrzeja Polaka
    oraz Dyrektora lub Kierownika działu, do którego ma zostać zatrudniony pracownik w danej rekrutacji.
6. Proces naboru kandydatów na stanowiska pracy w ZMM MAXPOL przeprowadza się w trzech etapach:
  • etap pierwszy - polega na dokonaniu weryfikacji dokumentów aplikacyjnych otrzymanych od kandydatów pod względem spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu;
  • etap drugi - polega na przeprowadzeniu wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, poznaniu ich osobiście, ich oczekiwań w stosunku do pracy;
  • etap trzeci - polega na przeprowadzeniu z najlepszymi kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej i decyzję o wyborze kandydata do pracy.
7. Etap drugi procesu naboru może zostać decyzją przewodniczącego komisji rekrutacyjnej pominięty.
8. Dane osobowe kandydatów do pracy, podawane w dokumentach aplikacyjnych, są przetwarzane przez ZMM MAXPOL Zakład Pracy Chronionej Andrzej     Polak z siedzibą w Rzeszowie przy Al. Okulickiego 16c, w celu rekrutacji.
    Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
    Kandydaci do pracy, którzy podaja swoje dane osobowe w zakresie większym niż wymaga tego przepis art. 22 1 Kp, podają je dobrowolnie.
    W odniesieniu do tych dodatkowych danych, niezbędne jest wyrażenie przez kandydata na piśmie zgody na ich przetwarzanie przez ZMM MAXPOL.
9. ZMM MAXPOL zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia naboru w każdym czasie i bez podania przyczyn.
10. Nie należy składać jako załączników do CV i LM żadnych oryginałów dokumentów.
11. Kandydaci do pracy nie mogą być dyskryminowani ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną.
12. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
13. Dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy.
Copyright    ZMM-MAXPOL

ZASADY REKRUTACJI W ZMM MAXPOL

1. Oferty pracy publikowane są za pośrednictwem internetu na stronach ZMM MAXPOL oraz Powiatowego Urzędu Pracy.
    W uzasadnionych przypadkach także w uczelnianych Biurach Karier.
2. Ogłoszenia o pracę szczegółowo definiują wymagania wobec kandydatów.
3. Dokumenty aplikacyjne składa się osobiście, listownie, za pośrednictwem adresu e-mail: praca@zmm-maxpol.pl
    lub przez przycisk APLIKUJ po lewej stronie.
4. Za datę dostarczenia dokumentów aplikacyjnych uznaje się datę ich wpływu do ZMM MAXPOL.
5. Komisja Rekrutacyjna składa się z trzech osób : pracownika Działu Kadr, Właściciela ZMM MAXPOL Andrzeja Polaka
    oraz Dyrektora lub Kierownika działu, do którego ma zostać zatrudniony pracownik w danej rekrutacji.
6. Proces naboru kandydatów na stanowiska pracy w ZMM MAXPOL przeprowadza się w trzech etapach:
  • etap pierwszy - polega na dokonaniu weryfikacji dokumentów aplikacyjnych otrzymanych od kandydatów pod względem spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu;
  • etap drugi - polega na przeprowadzeniu wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, poznaniu ich osobiście, ich oczekiwań w stosunku do pracy;
  • etap trzeci - polega na przeprowadzeniu z najlepszymi kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej i decyzję o wyborze kandydata do pracy.
7. Etap drugi procesu naboru może zostać decyzją przewodniczącego komisji rekrutacyjnej pominięty.
8. Dane osobowe kandydatów do pracy, podawane w dokumentach aplikacyjnych, są przetwarzane przez ZMM MAXPOL Zakład Pracy Chronionej Andrzej     Polak z siedzibą w Rzeszowie przy Al. Okulickiego 16c, w celu rekrutacji.
    Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
    Kandydaci do pracy, którzy podaja swoje dane osobowe w zakresie większym niż wymaga tego przepis art. 22 1 Kp, podają je dobrowolnie.
    W odniesieniu do tych dodatkowych danych, niezbędne jest wyrażenie przez kandydata na piśmie zgody na ich przetwarzanie przez ZMM MAXPOL.
9. ZMM MAXPOL zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia naboru w każdym czasie i bez podania przyczyn.
10. Nie należy składać jako załączników do CV i LM żadnych oryginałów dokumentów.
11. Kandydaci do pracy nie mogą być dyskryminowani ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną.
12. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
13. Dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy.