Regulamin rekrutacji

ZMM MAXPOL Spółka z o.o.

 

1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w ZMM MAXPOL Spółka z o.o.  jest otwarty i konkurencyjny.

2. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy publikowane mogą być za pośrednictwem internetu na stronach ZMM MAXPOL,

    Powiatowego Urzędu Pracy, portali internetowych oraz w uczelnianych Biurach Karier.

3. Nabór kandydatów trwa 1 miesiąc od ukazania się ogłoszenia o pracę.

4. Ogłoszenia o pracę szczegółowo definiują wymagania wobec kandydatów.

5. Dokumenty aplikacyjne składa się osobiście, listownie lub za pośrednictwem adresu e-mail: praca@zmm-maxpol.pl

6. Za datę dostarczenia dokumentów aplikacyjnych uznaje się datę wpływu do ZMM MAXPOL Spółka z o.o.

7. Komisja Rekrutacyjna składa się z trzech osób : pracownika Działu Kadr, Członka Zarządu ZMM MAXPOL Sp. z o.o. oraz Dyrektora działu,

    do którego ma zostać zatrudniony pracownik w danej rekrutacji.

8. Proces naboru kandydatów na stanowiska pracy w ZMM MAXPOL Spółka z o.o. przeprowadza się w trzech etapach:

  • etap pierwszy - polega na dokonaniu weryfikacji dokumentów aplikacyjnych otrzymanych od kandydatów pod względem spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu;
  • etap drugi - polega na przeprowadzeniu wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, poznaniu ich osobiście, ich oczekiwań w stosunku do pracy;
  • etap trzeci - polega na przeprowadzeniu z najlepszymi kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej i decyzję o wyborze kandydata do pracy.

9. Etap drugi procesu naboru może zostać decyzją przewodniczącego komisji rekrutacyjnej pominięty.

10. ZMM MAXPOL zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia naboru w każdym czasie i bez podania przyczyn.

11. Nie należy składać jako załączników do C.V i LM żadnych oryginałów dokumentów.

12. Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

13. Kandydaci do pracy nie mogą być dyskryminowani ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność 

      związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną.

14. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnień pracodawcy wynikających z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie:

      imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego

      zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO)

 

15.       Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

            informuję, iż:

 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZMM MAXPOL spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ulicy Okulickiego 16 C,

b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zmm-maxpol.pl

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego

    rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji,

e) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia

    lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

f) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

g) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Copyright    ZMM-MAXPOL

Regulamin rekrutacji

ZMM MAXPOL Spółka z o.o.

 

1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w ZMM MAXPOL Spółka z o.o.  jest otwarty i konkurencyjny.

2. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy publikowane mogą być za pośrednictwem internetu na stronach ZMM MAXPOL,

    Powiatowego Urzędu Pracy, portali internetowych oraz w uczelnianych Biurach Karier.

3. Nabór kandydatów trwa 1 miesiąc od ukazania się ogłoszenia o pracę.

4. Ogłoszenia o pracę szczegółowo definiują wymagania wobec kandydatów.

5. Dokumenty aplikacyjne składa się osobiście, listownie lub za pośrednictwem adresu e-mail: praca@zmm-maxpol.pl

6. Za datę dostarczenia dokumentów aplikacyjnych uznaje się datę wpływu do ZMM MAXPOL Spółka z o.o.

7. Komisja Rekrutacyjna składa się z trzech osób : pracownika Działu Kadr, Członka Zarządu ZMM MAXPOL Sp. z o.o. oraz Dyrektora działu,

    do którego ma zostać zatrudniony pracownik w danej rekrutacji.

8. Proces naboru kandydatów na stanowiska pracy w ZMM MAXPOL Spółka z o.o. przeprowadza się w trzech etapach:

  • etap pierwszy - polega na dokonaniu weryfikacji dokumentów aplikacyjnych otrzymanych od kandydatów pod względem spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu;
  • etap drugi - polega na przeprowadzeniu wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, poznaniu ich osobiście, ich oczekiwań w stosunku do pracy;
  • etap trzeci - polega na przeprowadzeniu z najlepszymi kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej i decyzję o wyborze kandydata do pracy.

9. Etap drugi procesu naboru może zostać decyzją przewodniczącego komisji rekrutacyjnej pominięty.

10. ZMM MAXPOL zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia naboru w każdym czasie i bez podania przyczyn.

11. Nie należy składać jako załączników do C.V i LM żadnych oryginałów dokumentów.

12. Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

13. Kandydaci do pracy nie mogą być dyskryminowani ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność 

      związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną.

14. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnień pracodawcy wynikających z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie:

      imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego

      zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO)

 

15.       Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

            informuję, iż:

 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZMM MAXPOL spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ulicy Okulickiego 16 C,

b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zmm-maxpol.pl

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego

    rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji,

e) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia

    lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

f) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

g) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.